Welcome

The border area between Germany, Czech Republic and Poland is characterised by a low level of transnational cooperation between science and industry. By involving all key players relevant to knowledge and technology transfer, TRANS³Net aims to provide a solution to overcome the many obstacles to transnational cooperation between science and industry.
To this end, the cooperation between the partners of the completed Central Europe project TRANS³Net will be continued. But new project ideas are also constantly being developed and implemented.


Projekt MATun začíná 1. ledna 2024. Bude trvat tři roky a zaměří se na spolupráci v oblasti vzdělávání materiálových vědců a zahájení společné výzkumné práce.

Am 1. Januar 2024 startet das Projekt MATun. Es hat eine dreijährige Laufzeit und konzentriert sich auf die die Kooperation bei der Ausbildung von Materialwissenschaftlern und die Iniitiierung gemeinsamer Forschungsarbeiten.

MATUN SVĚT MATERIÁLŮ – UNIVERZITY SPOLU

V projektu jsou společně zpracovávány nabídky vzdělávání, které zvyšují kvalitu vzdělávání studentů a poskytují prostor pro společné výzkumné práce. Cílem projektu je přeshraniční využití synergií v této oblasti. Technické vybavení je na obou stranách velmi dobré, nikoliv však stejné. Tento potenciál investičně velmi náročného laboratorního vybavení bude využíván společně. Předpokládá se zejména začlenění aktuálních výzkumných témat a moderních přístupů a přístrojů do společného vzdělávání. Projekt je zpracován ve 3 stupních: v proj.fázi 1 budou zpracovány společně online přednášky , které budou nabídnuty českým a německým studentům. Následně proběhnou ve 2. proj.fázi studentské práce k oboustranně zajímavým tématům, které budou odborně podpořeny z obou stran. Tyto aktivity studentů mag. a dokt. studia proběhnou částečně i na univerzitě partnera. V této fázi začne program realizace ročních střídajících se dvoudenních vědeckých symposií, která slouží k prezentaci a následné diskusi probíhajících výzkumných prací. Ve 3. proj. fázi budou na základě získaných poznatků a zkušeností zpracovány vzdělávací moduly jak pro dalši univerzity, tak pro studenty a gymnasisty pro další studium o materiálech.

MATERIALWISSEN – UNIS GEMEINSAM BEWILLIGT

Im Projekt werden gemeinsame Qualifizierungsangebote ausgearbeitet, die die fachliche Breite und Qualität der studentischen Ausbildung erhöhen und gemeinsame Forschungsarbeiten initiieren. Ziel ist die grenzübergreifende Nutzbarmachung von Synergien in diesem Feld. Die technische Ausrüstung ist auf beiden Seiten sehr gut, aber nicht gleich. Dieses Potential der sehr kostenintensiven Laborausstattung soll zukünftig gemeinsam genutzt werden. Es ist vorgesehen, insb. aktuelle Forschungsthemen und Hightech-Verfahren und -geräte in die gemeinsame Ausbildung zu integrieren. Das Projekt ist dreistufig aufgebaut: In Projektphase 1 werden gemeinsam Online-Vorlesungen erarbeitet, die für deutsche und tschechische TeilnehmerInnen angeboten werden. Darauf aufbauend werden in der 2. Projektphase studentische Belegarbeiten zu beiderseits interessierenden Themen angeboten und gemeinsam betreut, wozu die Teilnehmer (DoktorandInnen und MasterstudentInnen) jeweils zeitweise an der anderen Universität tätig sind. Mit dieser Phase startet ein Programm von jährlich wechselseitig auszurichtenden zweitägigen wiss. Symposien, die zur Vorstellung und Diskussion der laufenden Forschungsarbeiten dienen. In der 3. Projektphase werden die Erfahrungen genutzt, um die Module zu verstetigen, anderen Hochschulen anzubieten und für die Sensibilisierung von SchülerInnen für ein werkstoffwiss. Studium aufzubereiten.

Další informace/weitere Informationen


Special offers of TRANS³Net

Map of Transfer Promotors

The map of transfer promotors provides an overview of the actors and institutions that are active in the transfer process in the tri-national area Germany, Czech Republic and Poland.

Find out more about map

Innovation Portal

The Innovation Portal is an offer of the TRANS³Net network to accelerate and increase the initiation of concrete transfer projects and innovation processes from research to industry.

Find out more about innovation portal

Catalogue of Transfer Promotors

In the catalogue you can search for transfer promotors in Saxony, Poland and the Czech Republic for their range of services and got some more information.

Find out more about catalogue